Plug-in “Y”

Tổng quan

Part No Model No Outside
diameter of
plug-in φD1
Outside
diameter of
plug-in φD2
φP B C1 C2 φd F J φX

Oriffice
Diameter

Weight(g) Qty per
bag
Qty per
box
16000861 OPYJ 04 4 4 10.4 48.8 16 16 2.2 15.2 9.6 10 3 7.2 10 100
16000862 OPYJ 06 6 6 12.4 54.7 17 17 3.2 16.9 12 12 5 8.5 10 50
16000863 OPYJ 08 8 8 14.4 60.8 18.5 18.5 3.2 20.2 14 14 7 12.3 10 50
16000864 OPYJ 10 10 10 17.6 71.2 21 21 4.2 21.5 18 17 8 23.1 5 25
16000865 OPYJ 12 12 12 21.2 75.7 22.5 22.5 4.2 21.5 20.8 21 10 30.8 5 20

Sản phẩm bán chạy