45°Reducer elbow

Tổng quan

Part No Model No Applicable
tube outer
diameter φD1

Outside
diameter of
plug-inφD2

φP

E C1 C2 G φX Orifice
Diameter
Weight(g) Qty per
bag
Qty per
box
16000831 OPLGJ45 0604 4 4 10.4 37.6 16 16 50.36 10 3 6.7 10 100
16000832 OPLGJ45 0806 6 6 12.8 39 17 17 53.18 12 5 9.2 10 50
16000833 OPLGJ45 0810 8 8 14.4 44 18.5 18.5 60.03 14 7 12.6 10 50
16000834 OPLGJ45 1012 10 10 17.6 52 21 21 70.35 17 8 20.5 5 25

Sản phẩm bán chạy